The best language planning is community-based or comes from the grassroots

Hornberger, 1997

Tograí Samplacha (English Below)

 

2009. Taighde ar úsáid na Gaeilge i mbailte Locha Riach, Átha an Rí agus Bhéal Átha na Slua in Eachréidh na Gaillimhe


2010-2011. Taighde agus Plean Teanga an Spidéil


Tograí 2011 – 2012. Foras na Gaeilge

Chinn an Chomhairle Aireachta Thuaidh/Theas (CATT) i mí Eanáir 2009 go ndéanfaí athchóiriú ar an earnáil bhunmhaoinithe Ghaeilge agus ag tús 2012, eagraíodh próiseas comhairliúcháin poiblí chun tuairimí agus moltaí a lorg maidir leis an gcaoi is fearr a bhféadfaí imeachtón gcóras bunmhaoinithe i dtreo na Samhla Nua Maoinithe (SNM) a bhí á moladh ag Foras na Gaeilge. Bhronn Foras na Gaeilge conradh ar SPT le hanailís a dhéanamh ar na haighneachtaí a tháinig de thoradh an phróisis comhairliúcháin poiblí agus ar an aiseolas a tháinig tríd na cruinnithe poiblí agus tríd na grúpaí fócais.

Faoi shamhradh 2012 bhí tuarascáil chuimsitheach ar an ábhar curtha faoi bhráid Fhoras na Gaeilge ag SPT.  Rinneadh anailís sa tuarascáil sin ar an méid a tháinig chun solais tríd an  bpróiseas comhairliúcháin agus rinneadh rangú ar na moltaí a tháinig chun cinn chomh maith.

Togra 2012 - Gaelphobal Átha Cliath 

Ag deireadh na bliana 2012 d’fhostaigh Gaelphobal Átha Cliath Theas (GÁCT) SPT chun staidéar féidearthachta a réiteach maidir leis na dúshláin a bhain le h-áitreabh tráchtála a cheannach agus é a athchóiriú mar ionad cultúrtha a bheadh ag freastail ar phobal na Gaeilge i nDeisceart Átha Cliath. Chuir SPT an staidéar féidearthachta ar fáil do GÁCT in earrach 2013.

2014-2016 - Glór na nGael

D’oibrigh SPT le Glór na nGael i nGaillimh, i gCorcaigh agus i mBÁC chun tograí a dhearradh leis an Ghaeilge a chur chun cinn i réimse eagraíochtaí deonacha agus spóirt.

2016-2017 - Fóram Chois Fharraige Um Phleanáil Teanga 

D’oibrigh SPT i gcomhpháirtíocht le Fóram Um Phleanáil Teanga Chois Fharraige mar shainchomhairleoirí proifisiúnta sochtheangeolaíocha. D’fheidhmigh SPT mar chomhordaitheoirí ar dhréachtáil Phlean Teanga Chois Fharraige. Tá daonra de thart 7,000 ag LPT Chois Fharraige agus toghranna de chatagóirí A, B agus C cuimsithe san LPT. I Mí Meán Fomhair 2017 ghlac Roinn An Roinn Ealaíon, Oidhreachta & Gaeltachta leis an bplean. Tá cóip den phlean le fáil ag: www.coisfharraige.ie/wp-content/uploads/2014/07/PleanTeangaCF2016.pdf 

2017- 2018 - Coiste Stiúrtha PLeanála Teanga  - Conamara Láir. 

Dhréachtaigh SPT, i gcomhpháirtíocht le Coiste Stiúrtha Pleanála Teanga – Forbairt Chonamara Láir plean teanga don phobal a bhfuil cónaí air sa cheantar ó Chamas siar go Cloch na Rón agus ó thuaidh chomh fada leis an tSraith Saileach agus an Teach Dóite. 

 

Faoi Láthair (2018)

Faoi láthair tá comhairleoirí de chuid SPT ag obair ar na tograí seo a leanas;


• Plean Teanga dos na hOileáin Árann


• Plean Teanga do cheantar Mhaigh Chuilinn


• Plean Teanga do Eachréidh na Gaillimhe


• Foras na Gaeilge – Measúnú agus Luacháil ar Fheidhmíocht an Chur Chuige Comhpháirtíochta. 

 

Divide

Sample Projects

2009. Research on the use of Irish i Loughrea, Athenry and in Ballinasloe, in eastern Co Galway.  

2010-2011. Research and coordination of Language Plan for the An Spidéal

2011 – 2012

Ireland’s North South Ministerial Council (NSMC) decided in January 2009 to reform it’s funding of 19 Irish Language Organisations. A public consultation process was held in the spring of 2012 as regards a change from core-funding for all to a New Funding Model (NFM) that Foras na Gaeilge, Ireland’s cross-border public body responsible for the promotion of Irish throughout Ireland, had proposed. Foras na Gaeilge contracted SPT to analyse the written submissions and the feedback from public meetings and focus groups. Later in 2012, SPT delivered a comprehensive analysis highlighting both the opinions on the NFM and the alternative proposals to it that were to be found in the consultative process. SPT’s report can be accessed at http://www.gaeilge.ie/ForasNaGaeilge/article.asp?id=160. 

2012 - South Dublin Irish Language Community

At the end of 2012 GÁCT (“South Dublin Irish Language Community”) employed SPT to prepare a feasibility study on the challenges that would be involved in purchasing a commercial building in a large town centre and then renovating it to act an Irish Language Cultural Centre for South Dublin. SPT delivered the feasibility study to GÁCT in the spring of 2013

2014-2016 - Glór na nGael

SPT worked with Glór na nGael in Dublin, Galway and Cork to assist GAA clubs with the formulation of effective language plans.

2016 - 2017  -  Cois Fharraige Language Planning Area in Co Galway

Fóram Chois Fharraige um Phleanáil Teanga, the representative Committee tasked with developing a Language Plan in the Cois Fharraige Language Planning Area in County Galway, employed SPT to coordinate, in cooperation with the local community, the development of a language plan. The ares stretches from Na Forbacha as far west as Rois a' Mhíl. The plan was finalised in March 2017. A copy of the plan is available at: coisfharraige.ie/wp-content/uploads/2014/07/Plean-Teanga-Chois-Fharraige-Criochnu%CC%81il.pdf

2016 - 2017 - Conamara Láir Language Planning Area

SPT, in partnership with the Central Conamara Language Planning Committee, developed a seven year language development plan for the are. The area includes Camus and Ros Ruc, as far west to near Roundstone and as far north as the Maam Cross area.   

Current (2018)

At present SPT Language Planning Consultants are working on the following projects; .

  • Language Plan for the Aran Islands Language Planning Area
  • Language Plan for the Moycullen Language Planning Area
  • Language Plan for the area North of Galway City (Annaghdown, Claregalway and Carnmore) Language Planning Area
  • Foras na Gaeilge - Evalauation of the Partnership Approach.